Mở tài khoản

Mở tài khoản

by Admin User -
Number of replies: 0

Mở tài khoản tại BEA rất đơn giản. Bạn có 2 cách để mở tài khoản.

Cách 1: Đăng ký và kịch hoạt qua email

Cách 2: Dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng nhập vào BEA